Shopping cart

Торамат 50мг

Category:

52,000 

Бүтээгдэхүүний мэдээлэл

Товч

  • Эмчийн заавраар ууна

Дэлгэрэнгүй

  • 3-аас дээш насны хүүхэд ба насанд хүрэгсдийн (ялангуяа эпилепси анх оношлогдсон өвчтөн) эпилепсийн дан эмчилгээ
  • 3-аас дээш насны хүүхэд болон насанд хүрэгсдийн хэсэгчилсэн ба тархмал тоник-клоник уналтын туслах эмчилгээнд (эхний сонголтын эпилепсийн эсрэг эмчилгээнд үр дүнгүй байгаа)
  • Леннокс-Гасто-ын хам шинжийн суурин дээрх уналт үед хэрэглэнэ

Орц

  • Топирамат 50мг

Санамж

  • Тухайн бэлдмэлд хэт мэдрэг хүн хэрэглэхгүй