Нийгмийн даатгал барьцаалсан зээл

 1. Гялс төгрөг
  Өрхийн зээлийн эрх нь цалингийн орлого өрхийн богино хугацааны хэрэгцээг хангах зорилготой ирээдүй орлогыг барьцаалан шуурхай зээл юм.
  Утас: 70177700
 2. Шүрэн капитал
  Байгууллагад 6 сар үндсэн ажилтан, 3 сар тасралтгүй бизнес эрхэлсэн байх
  Бусдад хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүй байх
  Хангалттай хэмжээний барьцаалах хөрөнгөтэй байх
  Зээлийг төлөх санхүүгийн чадвартай байх
  Утас:  77100901   86000901   86000902   86000904   86000207
 3. Улаанбаатар хотын банк
  Уг зээл нь банктай хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан аж ахуй нэгж, байгууллагын ажиллагсдад богино хугацааны санхүүгийн хэрэгцээг хангахад зориулан олгогдоно.
  Утас: 11319041